نمایش 1–50 از 138 نتیجه

کاغذدیواری کودک مای استار کیدس کد 1001

310,000 تومان
مشتری گرامی لطفا قبل سفارش از موجودی کالا اطمینان حاصل فرمایید

کاغذدیواری کودک مای استار کیدس کد 1002

310,000 تومان
مشتری گرامی لطفا قبل سفارش از موجودی کالا اطمینان حاصل فرمایید

کاغذدیواری کودک مای استار کیدس کد 1003

310,000 تومان
مشتری گرامی لطفا قبل سفارش از موجودی کالا اطمینان حاصل فرمایید

کاغذدیواری کودک مای استار کیدس کد 1005

310,000 تومان
مشتری گرامی لطفا قبل سفارش از موجودی کالا اطمینان حاصل فرمایید

کاغذدیواری کودک مای استار کیدس کد 1006

310,000 تومان
مشتری گرامی لطفا قبل سفارش از موجودی کالا اطمینان حاصل فرمایید

کاغذدیواری کودک مای استار کیدس کد 1007

310,000 تومان
مشتری گرامی لطفا قبل سفارش از موجودی کالا اطمینان حاصل فرمایید

کاغذدیواری کودک مای استار کیدس کد 1008

310,000 تومان
مشتری گرامی لطفا قبل سفارش از موجودی کالا اطمینان حاصل فرمایید

کاغذدیواری کودک مای استار کیدس کد 1009

310,000 تومان
مشتری گرامی لطفا قبل سفارش از موجودی کالا اطمینان حاصل فرمایید

کاغذدیواری کودک مای استار کیدس کد 1010

310,000 تومان
مشتری گرامی لطفا قبل سفارش از موجودی کالا اطمینان حاصل فرمایید

کاغذدیواری کودک مای استار کیدس کد 1011

310,000 تومان
مشتری گرامی لطفا قبل سفارش از موجودی کالا اطمینان حاصل فرمایید

کاغذدیواری کودک مای استار کیدس کد 1012

310,000 تومان
مشتری گرامی لطفا قبل سفارش از موجودی کالا اطمینان حاصل فرمایید

کاغذدیواری کودک مای استار کیدس کد 1013

310,000 تومان
مشتری گرامی لطفا قبل سفارش از موجودی کالا اطمینان حاصل فرمایید

کاغذدیواری کودک مای استار کیدس کد 1014

310,000 تومان
مشتری گرامی لطفا قبل سفارش از موجودی کالا اطمینان حاصل فرمایید

کاغذدیواری کودک مای استار کیدس کد 1015

310,000 تومان
مشتری گرامی لطفا قبل سفارش از موجودی کالا اطمینان حاصل فرمایید

کاغذدیواری کودک مای استار کیدس کد 1016

310,000 تومان
مشتری گرامی لطفا قبل سفارش از موجودی کالا اطمینان حاصل فرمایید

کاغذدیواری کودک مای استار کیدس کد 1017

310,000 تومان
مشتری گرامی لطفا قبل سفارش از موجودی کالا اطمینان حاصل فرمایید

کاغذدیواری کودک مای استار کیدس کد 1018

310,000 تومان
مشتری گرامی لطفا قبل سفارش از موجودی کالا اطمینان حاصل فرمایید

کاغذدیواری کودک مای استار کیدس کد 1019

310,000 تومان
مشتری گرامی لطفا قبل سفارش از موجودی کالا اطمینان حاصل فرمایید

کاغذدیواری کودک مای استار کیدس کد 1020

310,000 تومان
مشتری گرامی لطفا قبل سفارش از موجودی کالا اطمینان حاصل فرمایید

کاغذدیواری کودک مای استار کیدس کد 1021

310,000 تومان
مشتری گرامی لطفا قبل سفارش از موجودی کالا اطمینان حاصل فرمایید

کاغذدیواری کودک مای استار کیدس کد 1022

310,000 تومان
مشتری گرامی لطفا قبل سفارش از موجودی کالا اطمینان حاصل فرمایید

کاغذدیواری کودک مای استار کیدس کد 1023

310,000 تومان
مشتری گرامی لطفا قبل سفارش از موجودی کالا اطمینان حاصل فرمایید

کاغذدیواری کودک مای استار کیدس کد 1024

310,000 تومان
مشتری گرامی لطفا قبل سفارش از موجودی کالا اطمینان حاصل فرمایید

کاغذدیواری کودک مای استار کیدس کد 1025

310,000 تومان
مشتری گرامی لطفا قبل سفارش از موجودی کالا اطمینان حاصل فرمایید

کاغذدیواری کودک مای استار کیدس کد 1026

310,000 تومان
مشتری گرامی لطفا قبل سفارش از موجودی کالا اطمینان حاصل فرمایید

کاغذدیواری کودک مای استار کیدس کد 1027

310,000 تومان
مشتری گرامی لطفا قبل سفارش از موجودی کالا اطمینان حاصل فرمایید

کاغذدیواری کودک مای استار کیدس کد 1028

310,000 تومان
مشتری گرامی لطفا قبل سفارش از موجودی کالا اطمینان حاصل فرمایید

کاغذدیواری کودک مای استار کیدس کد 1029

310,000 تومان
مشتری گرامی لطفا قبل سفارش از موجودی کالا اطمینان حاصل فرمایید

کاغذدیواری کودک مای استار کیدس کد 1030

310,000 تومان
مشتری گرامی لطفا قبل سفارش از موجودی کالا اطمینان حاصل فرمایید

کاغذدیواری کودک مای استار کیدس کد 1031

310,000 تومان
مشتری گرامی لطفا قبل سفارش از موجودی کالا اطمینان حاصل فرمایید

کاغذدیواری کودک مای استار کیدس کد 1032

310,000 تومان
مشتری گرامی لطفا قبل سفارش از موجودی کالا اطمینان حاصل فرمایید

کاغذدیواری کودک مای استار کیدس کد 1033

310,000 تومان
مشتری گرامی لطفا قبل سفارش از موجودی کالا اطمینان حاصل فرمایید

کاغذدیواری کودک مای استار کیدس کد 1034

310,000 تومان
مشتری گرامی لطفا قبل سفارش از موجودی کالا اطمینان حاصل فرمایید

کاغذدیواری کودک مای استار کیدس کد 1035

310,000 تومان
مشتری گرامی لطفا قبل سفارش از موجودی کالا اطمینان حاصل فرمایید

کاغذدیواری کودک مای استار کیدس کد 1036

310,000 تومان
مشتری گرامی لطفا قبل سفارش از موجودی کالا اطمینان حاصل فرمایید

کاغذدیواری کودک مای استار کیدس کد 1037

310,000 تومان
مشتری گرامی لطفا قبل سفارش از موجودی کالا اطمینان حاصل فرمایید

کاغذدیواری کودک مای استار کیدس کد 1038

310,000 تومان
مشتری گرامی لطفا قبل سفارش از موجودی کالا اطمینان حاصل فرمایید

کاغذدیواری کودک مای استار کیدس کد 1039

310,000 تومان
مشتری گرامی لطفا قبل سفارش از موجودی کالا اطمینان حاصل فرمایید

کاغذدیواری کودک مای استار کیدس کد 1040

310,000 تومان
مشتری گرامی لطفا قبل سفارش از موجودی کالا اطمینان حاصل فرمایید

کاغذدیواری کودک مای استار کیدس کد 1041

310,000 تومان
مشتری گرامی لطفا قبل سفارش از موجودی کالا اطمینان حاصل فرمایید

کاغذدیواری کودک مای استار کیدس کد 1042

310,000 تومان
مشتری گرامی لطفا قبل سفارش از موجودی کالا اطمینان حاصل فرمایید

کاغذدیواری کودک مای استار کیدس کد 1043

310,000 تومان
مشتری گرامی لطفا قبل سفارش از موجودی کالا اطمینان حاصل فرمایید

کاغذدیواری کودک مای استار کیدس کد 1044

310,000 تومان
مشتری گرامی لطفا قبل سفارش از موجودی کالا اطمینان حاصل فرمایید

کاغذدیواری کودک مای استار کیدس کد 1045

310,000 تومان
مشتری گرامی لطفا قبل سفارش از موجودی کالا اطمینان حاصل فرمایید

کاغذدیواری کودک مای استار کیدس کد 1047

310,000 تومان
مشتری گرامی لطفا قبل سفارش از موجودی کالا اطمینان حاصل فرمایید

کاغذدیواری کودک مای استار کیدس کد 1048

310,000 تومان
مشتری گرامی لطفا قبل سفارش از موجودی کالا اطمینان حاصل فرمایید

کاغذدیواری کودک مای استار کیدس کد 1049

310,000 تومان
مشتری گرامی لطفا قبل سفارش از موجودی کالا اطمینان حاصل فرمایید

کاغذدیواری کودک مای استار کیدس کد 1050

310,000 تومان
مشتری گرامی لطفا قبل سفارش از موجودی کالا اطمینان حاصل فرمایید

کاغذدیواری کودک مای استار کیدس کد 1051

310,000 تومان
مشتری گرامی لطفا قبل سفارش از موجودی کالا اطمینان حاصل فرمایید

کاغذدیواری کودک مای استار کیدس کد 1053

310,000 تومان
مشتری گرامی لطفا قبل سفارش از موجودی کالا اطمینان حاصل فرمایید

کاغذدیواری اتاق کودک

کاغذدیواری اتاق کودک باید درابتدا آرامش و آسایش رادرکودک به جریان بیندازد و همچنین با انتخاب طرح ها و رنگهای خاص فضای نشاط بخشی رابرای کودک ایجاد کنید بیشتر کودکان تمایل دارند طرح کاغذدیواری اتاقشان ضمن هماهنگی با سایر عناصر موجود دراتاق از کار اکثرها و قهرمان کارتونی مورد علاقشان باشد که بتوانند وقت بیشتری را در اتاق خود صرف کنند و بسته به جنسیت کودک رنگ و طرح کاغذ متغییر است همچنین میتوان از عکسهای خاص یا طرح های خاص بصورت پوستردیواری برای اتاق کودک انتخاب کرد

خرید کاغذدیواری مناسب برای اتاق کودک

در این بخش آلبوم‌های کاغذ دیواری اتاق کودک انگلیسی و ایتالیایی قرار گرفته‌اند و با طرح‌ها و رنگ‌های شاد و جذاب از آبی و صورتی تا طوسی و سبز و زرد مخصوص دکوراسیون اتاق پسرانه و یا دکوراسیون اتاق دخترانه می‌باشد. علاوه بر آن می‌توان برای دکوراسیون مهد کودک‌ها و اتاق‌های بازی و انتظار کودکان نیز  از طرح‌ها و رنگ‌های کاتالوگ‌های کاغذ دیواری‌های این دسته استفاده نمود.

کاغذدیواری اتاق کودک را می‌توانید با پوستر‌های هم سبک آن هماهنگ نمایید و فضایی رویایی را به کودکتان هدیه کنید.

امروزه از کاغذ دیواری اتاق کودک برای پوشاندن سطح دیوار‌ها و ایجاد جذابیت در دکوراسیون داخلی اتاق کودک، خانه، محیط کار، دفاتر اداری و غیره استفاده می‌شود. کاغذ دیواری‌ها شامل سبک‌ها و طرح‌های متفاوت و گوناگونی هستند که آن‌ها را از یکدیگر متمایز می‌کند.

برخی از این سبک‌ها را کاغذ دیواری ساده و معمولی، کاغذ دیواری‌های سه بعدی و کاغذ دیواری‌های پوستری تشکیل می‌دهند و شما می‌توانید با توجه به نیاز خود و دکوراسیون اتاقی که می‌خواهید در آن کاغذ دیواری را استفاده کنید، طرح کاغذ دیواری مورد پسندتان را انتخاب و آن را روی دیوار‌های اتاق نصب کنید.

کاغذ دیواری‌ها به دلیل گستردگی و تنوعی که در طرح و رنگ‌بندی دارند، برای هر اتاق به اشکال منحصر به فردی بکار گرفته می‌شوند. برای مثال کاغذ دیواری اتاق کودک با کاغذ دیواری اتاق نشیمن یا کاغذ دیواری آشپزخانه زمین تا آسمان چه از نظر رنگ‌بندی.

پوستردیواری اتاق کودک شما باید بتواند احساس آرامش و آسایش را در کودک عزیزتان به جریان بیندازد. بنابراین باید طرح پوستر دیواری را متناسب با دکوراسیون اتاق کودک انتخاب کنید. برای این منظور، می‌توانید از رنگ‌های نشاط بخشی که فرزندتان به آن علاقه دارد بهره ببرید.

برای اتاق کودک می‌توان از پوستر‌های دیواری اختصاصی هم استفاده کرد؛ در صورتی که دوست داشته باشید می‌توانید طرح صورت کودک دلبندتان یا یکی از عکس‌های خانوادگی جذابی که کودک شما آن را دوست دارد به صورت پوستر‌های بزرگ دیواری درآورده و آن را روی دیوار اتاق کودک نصب کنید.

 

طرح های مورد علاقه کودکان برای کاغذ دیواری

بیشتر کودکان تمایل دارند که طرح کاغذ دیواری اتاقشان در برگیرنده‌ی کاراکتر‌ها و قهرمان‌های کارتونی مورد علاقه‌شان باشد که این موضوع بسته به جنسیت فرزند شما می‌تواند متفاوت باشد. این شخصیت‌ها به دو گروه دخترانه و پسرانه تقسیم می‌شوند.

 

به عنوان مثال قهرمان‌هایی مثل بت من، مرد عنکبوتی و یا کاراکتر‌هایی مثل سوباسا، مک کوئین و غیره می‌تواند طرح‌های بسیار جذاب و سرگرم‌کننده‌ای برای پوستر دیواری اتاق کودک (پسرانه) باشند و به همین ترتیب شخصیت‌هایی مثل سیندرلا، پری دریایی، فروزن، سفید برفی اسب تک شاخ و باب اسفنجی و غیره نیز می‌تواند به عنوان کاراکتر‌های مورد پسند دختر شما در پوستر دیواری اتاق کودک (دخترانه) مورد استفاده قرار گیرند.

 

راهنمای شما برای کاغذ دیواری برای اتاق خواب کودکان

هیچ چیز به سرعت بچه های شما رشد نمی کند! چه آنها از تخت بزرگتر شده باشند و چه اولین تخت بچه بزرگ خود را گرفته باشند، چه آنها عاشق تک شاخ بودند اما اکنون آنها پری دریایی را بیشتر دوست دارند - بچه ها همیشه در حال تغییر هستند.

یک ثانیه از شما پوسترهای ابرقهرمانی می خواهند و ثانیه بعد کاغذ دیواری دایناسور می خواهند. کاغذ دیواری قابل شستشو ما را برای اتاق بچه‌ها انتخاب کنید. با لایه وینیلی، می‌توانید دکوراسیون اتاق کودکان خود را به راحتی تغییر دهید.کاغذدیواری ما با قیمتی مقرون به صرفه، استفاده آسان و برداشتن آسان، راه‌حلی عالی برای همه منزل شما هستند که بچه‌ها در طول سال‌ها تجربه می‌کنند کاغذ دیواری ما هرگز به دیوارهای شما آسیب نمی رسانند.

ناگفته نماند، استفاده از کاغذ کودک ما می تواند یک جلوه سرگرم کننده برای شما و بچه های باشد .

 

طراحی دکوراسیون اتاق کودک

وقتی بچه بودی اتاقت چه شکلی بود؟ حدس می زنیم دقیقاً شبیه این فضاهای رنگارنگ، خلاقانه و غیرقابل انکار سرد.

اتاق خواب کودکان عصر جدید شیک ایده های الهام گرفته شده، و خوش سلیقه چیدمان است.

دنبال چیز بخصوص تری هستید؟

 

ایده های عالی ما را برای تزئین اتاق پسران، اتاق دختران بررسی کنید.

 

همانطور که بار‌ها در مقاله بالا گفته شد طراحی دکوراسیون اتاق کودک از نظر اینکه کودک با آن ارتباط برقرار می‌کند بسیار مهم است. طراحی نما و دیوار‌های اتاق و بکارگیری بهترین کاغذ دیواری یا پوستر دیواری در آن با دلایل علمی یا سلیقه شما، بکارگیری صحیح عناصر اتاق در محل‌های خود و به طور کلی چینش منظم و اصولی اتاق کودک شما از جمله خدماتی است که صفر تا صد آن توسط ما انجام می‌شود.

شما نیز اگر مایلید یک دکوراسیون خوب و جذاب برای اتاق کودک دلبندتان داشته باشید همین حالا با شماره‌های مندرج در سایت دکوراسیون من تماس گرفته و با مشاورین ما در ارتباط باشید.