نمایش 1–50 از 80 نتیجه

کاغذدیواری کودک مای استار کیدس کد 1001

274,000 تومان
مشتری گرامی لطفا قبل سفارش از موجودی کالا اطمینان حاصل فرمایید

کاغذدیواری کودک مای استار کیدس کد 1002

274,000 تومان
مشتری گرامی لطفا قبل سفارش از موجودی کالا اطمینان حاصل فرمایید

کاغذدیواری کودک مای استار کیدس کد 1003

274,000 تومان
مشتری گرامی لطفا قبل سفارش از موجودی کالا اطمینان حاصل فرمایید

کاغذدیواری کودک مای استار کیدس کد 1005

274,000 تومان
مشتری گرامی لطفا قبل سفارش از موجودی کالا اطمینان حاصل فرمایید

کاغذدیواری کودک مای استار کیدس کد 1006

274,000 تومان
مشتری گرامی لطفا قبل سفارش از موجودی کالا اطمینان حاصل فرمایید

کاغذدیواری کودک مای استار کیدس کد 1007

274,000 تومان
مشتری گرامی لطفا قبل سفارش از موجودی کالا اطمینان حاصل فرمایید

کاغذدیواری کودک مای استار کیدس کد 1008

274,000 تومان
مشتری گرامی لطفا قبل سفارش از موجودی کالا اطمینان حاصل فرمایید

کاغذدیواری کودک مای استار کیدس کد 1009

274,000 تومان
مشتری گرامی لطفا قبل سفارش از موجودی کالا اطمینان حاصل فرمایید

کاغذدیواری کودک مای استار کیدس کد 1010

274,000 تومان
مشتری گرامی لطفا قبل سفارش از موجودی کالا اطمینان حاصل فرمایید

کاغذدیواری کودک مای استار کیدس کد 1011

274,000 تومان
مشتری گرامی لطفا قبل سفارش از موجودی کالا اطمینان حاصل فرمایید

کاغذدیواری کودک مای استار کیدس کد 1012

274,000 تومان
مشتری گرامی لطفا قبل سفارش از موجودی کالا اطمینان حاصل فرمایید

کاغذدیواری کودک مای استار کیدس کد 1013

274,000 تومان
مشتری گرامی لطفا قبل سفارش از موجودی کالا اطمینان حاصل فرمایید

کاغذدیواری کودک مای استار کیدس کد 1014

274,000 تومان
مشتری گرامی لطفا قبل سفارش از موجودی کالا اطمینان حاصل فرمایید

کاغذدیواری کودک مای استار کیدس کد 1015

274,000 تومان
مشتری گرامی لطفا قبل سفارش از موجودی کالا اطمینان حاصل فرمایید

کاغذدیواری کودک مای استار کیدس کد 1016

274,000 تومان
مشتری گرامی لطفا قبل سفارش از موجودی کالا اطمینان حاصل فرمایید

کاغذدیواری کودک مای استار کیدس کد 1017

274,000 تومان
مشتری گرامی لطفا قبل سفارش از موجودی کالا اطمینان حاصل فرمایید

کاغذدیواری کودک مای استار کیدس کد 1018

274,000 تومان
مشتری گرامی لطفا قبل سفارش از موجودی کالا اطمینان حاصل فرمایید

کاغذدیواری کودک مای استار کیدس کد 1019

274,000 تومان
مشتری گرامی لطفا قبل سفارش از موجودی کالا اطمینان حاصل فرمایید

کاغذدیواری کودک مای استار کیدس کد 1020

274,000 تومان
مشتری گرامی لطفا قبل سفارش از موجودی کالا اطمینان حاصل فرمایید

کاغذدیواری کودک مای استار کیدس کد 1021

274,000 تومان
مشتری گرامی لطفا قبل سفارش از موجودی کالا اطمینان حاصل فرمایید

کاغذدیواری کودک مای استار کیدس کد 1022

274,000 تومان
مشتری گرامی لطفا قبل سفارش از موجودی کالا اطمینان حاصل فرمایید

کاغذدیواری کودک مای استار کیدس کد 1023

274,000 تومان
مشتری گرامی لطفا قبل سفارش از موجودی کالا اطمینان حاصل فرمایید

کاغذدیواری کودک مای استار کیدس کد 1024

274,000 تومان
مشتری گرامی لطفا قبل سفارش از موجودی کالا اطمینان حاصل فرمایید

کاغذدیواری کودک مای استار کیدس کد 1025

274,000 تومان
مشتری گرامی لطفا قبل سفارش از موجودی کالا اطمینان حاصل فرمایید

کاغذدیواری کودک مای استار کیدس کد 1026

274,000 تومان
مشتری گرامی لطفا قبل سفارش از موجودی کالا اطمینان حاصل فرمایید

کاغذدیواری کودک مای استار کیدس کد 1027

274,000 تومان
مشتری گرامی لطفا قبل سفارش از موجودی کالا اطمینان حاصل فرمایید

کاغذدیواری کودک مای استار کیدس کد 1028

274,000 تومان
مشتری گرامی لطفا قبل سفارش از موجودی کالا اطمینان حاصل فرمایید

کاغذدیواری کودک مای استار کیدس کد 1029

274,000 تومان
مشتری گرامی لطفا قبل سفارش از موجودی کالا اطمینان حاصل فرمایید

کاغذدیواری کودک مای استار کیدس کد 1030

274,000 تومان
مشتری گرامی لطفا قبل سفارش از موجودی کالا اطمینان حاصل فرمایید

کاغذدیواری کودک مای استار کیدس کد 1031

274,000 تومان
مشتری گرامی لطفا قبل سفارش از موجودی کالا اطمینان حاصل فرمایید

کاغذدیواری کودک مای استار کیدس کد 1032

274,000 تومان
مشتری گرامی لطفا قبل سفارش از موجودی کالا اطمینان حاصل فرمایید

کاغذدیواری کودک مای استار کیدس کد 1033

274,000 تومان
مشتری گرامی لطفا قبل سفارش از موجودی کالا اطمینان حاصل فرمایید

کاغذدیواری کودک مای استار کیدس کد 1034

274,000 تومان
مشتری گرامی لطفا قبل سفارش از موجودی کالا اطمینان حاصل فرمایید

کاغذدیواری کودک مای استار کیدس کد 1035

274,000 تومان
مشتری گرامی لطفا قبل سفارش از موجودی کالا اطمینان حاصل فرمایید

کاغذدیواری کودک مای استار کیدس کد 1036

274,000 تومان
مشتری گرامی لطفا قبل سفارش از موجودی کالا اطمینان حاصل فرمایید

کاغذدیواری کودک مای استار کیدس کد 1037

274,000 تومان
مشتری گرامی لطفا قبل سفارش از موجودی کالا اطمینان حاصل فرمایید

کاغذدیواری کودک مای استار کیدس کد 1038

274,000 تومان
مشتری گرامی لطفا قبل سفارش از موجودی کالا اطمینان حاصل فرمایید

کاغذدیواری کودک مای استار کیدس کد 1039

274,000 تومان
مشتری گرامی لطفا قبل سفارش از موجودی کالا اطمینان حاصل فرمایید

کاغذدیواری کودک مای استار کیدس کد 1040

274,000 تومان
مشتری گرامی لطفا قبل سفارش از موجودی کالا اطمینان حاصل فرمایید

کاغذدیواری کودک مای استار کیدس کد 1041

274,000 تومان
مشتری گرامی لطفا قبل سفارش از موجودی کالا اطمینان حاصل فرمایید

کاغذدیواری کودک مای استار کیدس کد 1042

274,000 تومان
مشتری گرامی لطفا قبل سفارش از موجودی کالا اطمینان حاصل فرمایید

کاغذدیواری کودک مای استار کیدس کد 1043

274,000 تومان
مشتری گرامی لطفا قبل سفارش از موجودی کالا اطمینان حاصل فرمایید

کاغذدیواری کودک مای استار کیدس کد 1044

274,000 تومان
مشتری گرامی لطفا قبل سفارش از موجودی کالا اطمینان حاصل فرمایید

کاغذدیواری کودک مای استار کیدس کد 1045

274,000 تومان
مشتری گرامی لطفا قبل سفارش از موجودی کالا اطمینان حاصل فرمایید

کاغذدیواری کودک مای استار کیدس کد 1047

274,000 تومان
مشتری گرامی لطفا قبل سفارش از موجودی کالا اطمینان حاصل فرمایید

کاغذدیواری کودک مای استار کیدس کد 1048

274,000 تومان
مشتری گرامی لطفا قبل سفارش از موجودی کالا اطمینان حاصل فرمایید

کاغذدیواری کودک مای استار کیدس کد 1049

274,000 تومان
مشتری گرامی لطفا قبل سفارش از موجودی کالا اطمینان حاصل فرمایید

کاغذدیواری کودک مای استار کیدس کد 1050

274,000 تومان
مشتری گرامی لطفا قبل سفارش از موجودی کالا اطمینان حاصل فرمایید

کاغذدیواری کودک مای استار کیدس کد 1051

274,000 تومان
مشتری گرامی لطفا قبل سفارش از موجودی کالا اطمینان حاصل فرمایید

کاغذدیواری کودک مای استار کیدس کد 1053

274,000 تومان
مشتری گرامی لطفا قبل سفارش از موجودی کالا اطمینان حاصل فرمایید

خرید کاغذدیواری مناسب برای اتاق کودک

در این بخش آلبوم‌های کاغذ دیواری اتاق کودک انگلیسی و ایتالیایی قرار گرفته‌اند و با طرح‌ها و رنگ‌های شاد و جذاب از آبی و صورتی تا طوسی و سبز و زرد مخصوص دکوراسیون اتاق پسرانه و یا دکوراسیون اتاق دخترانه می‌باشد. علاوه بر آن می‌توان برای دکوراسیون مهد کودک‌ها و اتاق‌های بازی و انتظار کودکان نیز  از طرح‌ها و رنگ‌های کاتالوگ‌های کاغذ دیواری‌های این دسته استفاده نمود.

کاغذدیواری اتاق کودک را می‌توانید با پوستر‌های هم سبک آن هماهنگ نمایید و فضایی رویایی را به کودکتان هدیه کنید.

امروزه از کاغذ دیواری اتاق کودک برای پوشاندن سطح دیوار‌ها و ایجاد جذابیت در دکوراسیون داخلی اتاق کودک، خانه، محیط کار، دفاتر اداری و غیره استفاده می‌شود. کاغذ دیواری‌ها شامل سبک‌ها و طرح‌های متفاوت و گوناگونی هستند که آن‌ها را از یکدیگر متمایز می‌کند.

برخی از این سبک‌ها را کاغذ دیواری ساده و معمولی، کاغذ دیواری‌های سه بعدی و کاغذ دیواری‌های پوستری تشکیل می‌دهند و شما می‌توانید با توجه به نیاز خود و دکوراسیون اتاقی که می‌خواهید در آن کاغذ دیواری را استفاده کنید، طرح کاغذ دیواری مورد پسندتان را انتخاب و آن را روی دیوار‌های اتاق نصب کنید.

کاغذ دیواری‌ها به دلیل گستردگی و تنوعی که در طرح و رنگ‌بندی دارند، برای هر اتاق به اشکال منحصر به فردی بکار گرفته می‌شوند. برای مثال کاغذ دیواری اتاق کودک با کاغذ دیواری اتاق نشیمن یا کاغذ دیواری آشپزخانه زمین تا آسمان چه از نظر رنگ‌بندی.

پوستردیواری اتاق کودک شما باید بتواند احساس آرامش و آسایش را در کودک عزیزتان به جریان بیندازد. بنابراین باید طرح پوستر دیواری را متناسب با دکوراسیون اتاق کودک انتخاب کنید. برای این منظور، می‌توانید از رنگ‌های نشاط بخشی که فرزندتان به آن علاقه دارد بهره ببرید.

برای اتاق کودک می‌توان از پوستر‌های دیواری اختصاصی هم استفاده کرد؛ در صورتی که دوست داشته باشید می‌توانید طرح صورت کودک دلبندتان یا یکی از عکس‌های خانوادگی جذابی که کودک شما آن را دوست دارد به صورت پوستر‌های بزرگ دیواری درآورده و آن را روی دیوار اتاق کودک نصب کنید.

طرح های مورد علاقه کودکان برای کاغذ دیواری

بیشتر کودکان تمایل دارند که طرح کاغذ دیواری اتاقشان در برگیرنده‌ی کاراکتر‌ها و قهرمان‌های کارتونی مورد علاقه‌شان باشد که این موضوع بسته به جنسیت فرزند شما می‌تواند متفاوت باشد. این شخصیت‌ها به دو گروه دخترانه و پسرانه تقسیم می‌شوند.

به عنوان مثال قهرمان‌هایی مثل بت من، مرد عنکبوتی و یا کاراکتر‌هایی مثل سوباسا، مک کوئین و غیره می‌تواند طرح‌های بسیار جذاب و سرگرم‌کننده‌ای برای پوستر دیواری اتاق کودک (پسرانه) باشند و به همین ترتیب شخصیت‌هایی مثل سیندرلا، پری دریایی، فروزن، سفید برفی و غیره نیز می‌تواند به عنوان کاراکتر‌های مورد پسند دختر شما در پوستر دیواری اتاق کودک (دخترانه) مورد استفاده قرار گیرند.

طراحی دکوراسیون اتاق کودک

همانطور که بار‌ها در مقاله بالا گفته شد طراحی دکوراسیون اتاق کودک از نظر اینکه کودک با آن ارتباط برقرار می‌کند بسیار مهم است. طراحی نما و دیوار‌های اتاق و بکارگیری بهترین کاغذ دیواری یا پوستر دیواری در آن با دلایل علمی یا سلیقه شما، بکارگیری صحیح عناصر اتاق در محل‌های خود و به طور کلی چینش منظم و اصولی اتاق کودک شما از جمله خدماتی است که صفر تا صد آن توسط ما انجام می‌شود.

شما نیز اگر مایلید یک دکوراسیون خوب و جذاب برای اتاق کودک دلبندتان داشته باشید همین حالا با شماره‌های مندرج در سایت تماس گرفته و با مشاورین ما در ارتباط باشید.