نمایش 1–50 از 67 نتیجه

کاغذدیواری داماسک 888 کد 8807

165,000 تومان
مشتری گرامی لطفا قبل سفارش از موجودی کالا اطمینان حاصل فرمایید کاغذدیواری آلبوم 888 بصورت حراجی و بدون مرجوعی و تعویض به فروش میرسد لطفا در سفارش دقت فرمایید

کاغذدیواری داماسک 888 کد 8809

165,000 تومان
مشتری گرامی لطفا قبل سفارش از موجودی کالا اطمینان حاصل فرمایید کاغذدیواری آلبوم 888 بصورت حراجی و بدون مرجوعی و تعویض به فروش میرسد لطفا در سفارش دقت فرمایید

کاغذدیواری داماسک 888 کد 8811

165,000 تومان
مشتری گرامی لطفا قبل سفارش از موجودی کالا اطمینان حاصل فرمایید کاغذدیواری آلبوم 888 بصورت حراجی و بدون مرجوعی و تعویض به فروش میرسد لطفا در سفارش دقت فرمایید

کاغذدیواری داماسک 888 کد 8833

165,000 تومان
مشتری گرامی لطفا قبل سفارش از موجودی کالا اطمینان حاصل فرمایید کاغذدیواری آلبوم 888 بصورت حراجی و بدون مرجوعی و تعویض به فروش میرسد لطفا در سفارش دقت فرمایید

کاغذدیواری داماسک 888 کد 8835

165,000 تومان
مشتری گرامی لطفا قبل سفارش از موجودی کالا اطمینان حاصل فرمایید کاغذدیواری آلبوم 888 بصورت حراجی و بدون مرجوعی و تعویض به فروش میرسد لطفا در سفارش دقت فرمایید

کاغذدیواری داماسک 888 کد 8837

165,000 تومان
مشتری گرامی لطفا قبل سفارش از موجودی کالا اطمینان حاصل فرمایید کاغذدیواری آلبوم 888 بصورت حراجی و بدون مرجوعی و تعویض به فروش میرسد لطفا در سفارش دقت فرمایید

کاغذدیواری داماسک 888 کد 8815

165,000 تومان
مشتری گرامی لطفا قبل سفارش از موجودی کالا اطمینان حاصل فرمایید کاغذدیواری آلبوم 888 بصورت حراجی و بدون مرجوعی و تعویض به فروش میرسد لطفا در سفارش دقت فرمایید

کاغذدیواری داماسک 888 کد 8817

165,000 تومان
مشتری گرامی لطفا قبل سفارش از موجودی کالا اطمینان حاصل فرمایید کاغذدیواری آلبوم 888 بصورت حراجی و بدون مرجوعی و تعویض به فروش میرسد لطفا در سفارش دقت فرمایید

کاغذدیواری داماسک 888 کد 8819

165,000 تومان
مشتری گرامی لطفا قبل سفارش از موجودی کالا اطمینان حاصل فرمایید کاغذدیواری آلبوم 888 بصورت حراجی و بدون مرجوعی و تعویض به فروش میرسد لطفا در سفارش دقت فرمایید

کاغذدیواری داماسک 888 کد 8821

165,000 تومان
مشتری گرامی لطفا قبل سفارش از موجودی کالا اطمینان حاصل فرمایید کاغذدیواری آلبوم 888 بصورت حراجی و بدون مرجوعی و تعویض به فروش میرسد لطفا در سفارش دقت فرمایید

کاغذدیواری داماسک 888 کد 8823

165,000 تومان
مشتری گرامی لطفا قبل سفارش از موجودی کالا اطمینان حاصل فرمایید کاغذدیواری آلبوم 888 بصورت حراجی و بدون مرجوعی و تعویض به فروش میرسد لطفا در سفارش دقت فرمایید

کاغذدیواری داماسک 888 کد 8813

210,000 تومان
مشتری گرامی لطفا قبل سفارش از موجودی کالا اطمینان حاصل فرمایید

کاغذ دیواری مدرن پذیرایی آلبوم آرتان(Artan)کد:6033

240,000 تومان
مشتری گرامی لطفا قبل سفارش از موجودی کالا اطمینان حاصل فرمایید

کاغذ دیواری مدرن پذیرایی آلبوم آرتان(Artan)کد:6035

240,000 تومان
مشتری گرامی لطفا قبل سفارش از موجودی کالا اطمینان حاصل فرمایید

کاغذ دیواری مدرن پذیرایی آلبوم آرتان(Artan)کد:6039

240,000 تومان
مشتری گرامی لطفا قبل سفارش از موجودی کالا اطمینان حاصل فرمایید

کاغذ دیواری مدرن پذیرایی آلبوم آرتان(Artan)کد:6042

240,000 تومان
مشتری گرامی لطفا قبل سفارش از موجودی کالا اطمینان حاصل فرمایید

کاغذ دیواری مدرن پذیرایی آلبوم آرتان(Artan)کد:6043

240,000 تومان
مشتری گرامی لطفا قبل سفارش از موجودی کالا اطمینان حاصل فرمایید

کاغذ دیواری مدرن پذیرایی آلبوم آرتان(Artan)کد:6044

240,000 تومان
مشتری گرامی لطفا قبل سفارش از موجودی کالا اطمینان حاصل فرمایید

کاغذ دیواری مدرن پذیرایی آلبوم آرتان(Artan)کد:6045

240,000 تومان
مشتری گرامی لطفا قبل سفارش از موجودی کالا اطمینان حاصل فرمایید

کاغذ دیواری مدرن پذیرایی آلبوم آرتان(Artan)کد:6046

240,000 تومان
مشتری گرامی لطفا قبل سفارش از موجودی کالا اطمینان حاصل فرمایید

کاغذ دیواری مدرن پذیرایی آلبوم آرتان(Artan)کد:6047

240,000 تومان
مشتری گرامی لطفا قبل سفارش از موجودی کالا اطمینان حاصل فرمایید

کاغذ دیواری مدرن پذیرایی آلبوم آرتان(Artan)کد:6048

240,000 تومان
مشتری گرامی لطفا قبل سفارش از موجودی کالا اطمینان حاصل فرمایید

کاغذ دیواری مدرن پذیرایی آلبوم آرتان(Artan)کد:6049

240,000 تومان
مشتری گرامی لطفا قبل سفارش از موجودی کالا اطمینان حاصل فرمایید

کاغذ دیواری مدرن پذیرایی آلبوم آرتان(Artan)کد:6050

240,000 تومان
مشتری گرامی لطفا قبل سفارش از موجودی کالا اطمینان حاصل فرمایید

کاغذ دیواری مدرن پذیرایی آلبوم آرتان(Artan)کد:6051

240,000 تومان
مشتری گرامی لطفا قبل سفارش از موجودی کالا اطمینان حاصل فرمایید

کاغذ دیواری مدرن پذیرایی آلبوم آرتان(Artan)کد:6052

240,000 تومان
مشتری گرامی لطفا قبل سفارش از موجودی کالا اطمینان حاصل فرمایید

کاغذ دیواری مدرن پذیرایی آلبوم آرتان(Artan)کد:6054

240,000 تومان
مشتری گرامی لطفا قبل سفارش از موجودی کالا اطمینان حاصل فرمایید

کاغذ دیواری مدرن پذیرایی آلبوم آرتان(Artan)کد:6056

240,000 تومان
مشتری گرامی لطفا قبل سفارش از موجودی کالا اطمینان حاصل فرمایید

کاغذ دیواری مدرن پذیرایی آلبوم آرتان(Artan)کد:6037

240,000 تومان
مشتری گرامی لطفا قبل سفارش از موجودی کالا اطمینان حاصل فرمایید

کاغذ دیواری مدرن سالن پذیرایی آلبوم اسپرت(sport)کد:4031

245,000 تومان
مشتری گرامی لطفا قبل سفارش از موجودی کالا اطمینان حاصل فرمایید

کاغذ دیواری مدرن سالن پذیرایی آلبوم اسپرت(sport)کد:4032

245,000 تومان
مشتری گرامی لطفا قبل سفارش از موجودی کالا اطمینان حاصل فرمایید

کاغذ دیواری مدرن سالن پذیرایی آلبوم اسپرت(sport)کد:4033

245,000 تومان
مشتری گرامی لطفا قبل سفارش از موجودی کالا اطمینان حاصل فرمایید

کاغذ دیواری مدرن سالن پذیرایی آلبوم اسپرت(sport)کد:4034

245,000 تومان
مشتری گرامی لطفا قبل سفارش از موجودی کالا اطمینان حاصل فرمایید

کاغذدیواری داماسک مای استار9کد 9901

252,000 تومان
مشتری گرامی لطفا قبل سفارش از موجودی کالا اطمینان حاصل فرمایید

کاغذدیواری داماسک مای استار9کد 9905

252,000 تومان
مشتری گرامی لطفا قبل سفارش از موجودی کالا اطمینان حاصل فرمایید

کاغذدیواری داماسک مای استار9کد 9907

252,000 تومان
مشتری گرامی لطفا قبل سفارش از موجودی کالا اطمینان حاصل فرمایید

کاغذدیواری داماسک مای استار9کد 9908

252,000 تومان
مشتری گرامی لطفا قبل سفارش از موجودی کالا اطمینان حاصل فرمایید

کاغذدیواری داماسک مای استار9کد 9910

252,000 تومان
مشتری گرامی لطفا قبل سفارش از موجودی کالا اطمینان حاصل فرمایید

کاغذدیواری داماسک مای استار9 کد 9911

252,000 تومان
مشتری گرامی لطفا قبل سفارش از موجودی کالا اطمینان حاصل فرمایید

کاغذدیواری داماسک مای استار9 کد 9912

252,000 تومان
مشتری گرامی لطفا قبل سفارش از موجودی کالا اطمینان حاصل فرمایید

کاغذدیواری داماسک مای استار9 کد 9918

252,000 تومان
مشتری گرامی لطفا قبل سفارش از موجودی کالا اطمینان حاصل فرمایید

کاغذدیواری داماسک مای استار9کد 9919

252,000 تومان
مشتری گرامی لطفا قبل سفارش از موجودی کالا اطمینان حاصل فرمایید

کاغذدیواری داماسک مای استار9 کد 9920

252,000 تومان
مشتری گرامی لطفا قبل سفارش از موجودی کالا اطمینان حاصل فرمایید

کاغذدیواری داماسک مای استار9کد 9921

252,000 تومان
مشتری گرامی لطفا قبل سفارش از موجودی کالا اطمینان حاصل فرمایید

کاغذدیواری داماسک مای استار9کد 9922

252,000 تومان
مشتری گرامی لطفا قبل سفارش از موجودی کالا اطمینان حاصل فرمایید

کاغذدیواری داماسک مای استار9کد 9923

252,000 تومان
مشتری گرامی لطفا قبل سفارش از موجودی کالا اطمینان حاصل فرمایید

کاغذدیواری داماسک مای استار9کد 9924

252,000 تومان
مشتری گرامی لطفا قبل سفارش از موجودی کالا اطمینان حاصل فرمایید

کاغذدیواری داماسک مای استار9کد 9925

252,000 تومان
مشتری گرامی لطفا قبل سفارش از موجودی کالا اطمینان حاصل فرمایید

کاغذدیواری داماسک مای استار9کد 9926

252,000 تومان
مشتری گرامی لطفا قبل سفارش از موجودی کالا اطمینان حاصل فرمایید

کاغذدیواری داماسک مای استار9کد 9927

252,000 تومان
مشتری گرامی لطفا قبل سفارش از موجودی کالا اطمینان حاصل فرمایید

کاغذدیواری پذیرایی

در بدو ورود به منزل نخستین جایی که دیده می‌شود پذیرایی است که اهمیت بسیار زیادی دارد چرا که مهمانی‌ها و مراسم‌های رسمی مانند جشن تولد، جشن سالگرد ازدواج، مراسمات مربوط به نوروز و سفره هفت سین و... همه در این قسمت از منزل برگزار می‌شود، پس دکوراسیون آن بسیار حائز اهمیت است. استفاده از انواع کاغذ دیواری پذیرایی در رنگ‌ها و طرح‌های بی‌شمار امروزه دکوراسیون سالن شما را راحت کرده است و شما می‌توانید با انتخاب طرح مناسب کاغذ دیواری پذیرایی سالن شیک و متفاوتی داشته باشید.
یکی از بهترین تزیینات برای طراحی داخلی منازل که در سال‌های اخیر بسیار رایج شده و یکی از بخش‌های اصلی نوسازی منازل استفاده می‌شود نصب کاغذ دیواری است. که هم ظاهر منزل شما را دگرگون می‌کند و هم عیب‌های ظاهری مانند ترک را می‌پوشاند. در این مطلب به بررسی و ارائه نکاتی در مورد انتخاب کاغذ دیواری پذیرایی می‌پردازیم.

نکات قابل توجه در انتخاب کاغذ دیواری پذیرایی

  1. برای انتخاب آن حتماً باید به دکوراسیون و طرح و رنگ مبلمان توجه کرد زیرا نما و زیبایی سالن را بیشتر نشان می‌دهد.
  2. اگر مبلمان ساده‌ای دارید که هیچگونه طرح و نقشی ندارد، پیشنهاد می‌کنیم برای هماهنگ شدن فضا از کاغذ طرح دار استفاده کنید. زیرا طرح ساده در کنار مبلمان ساده بدون هیچ طرحی باعث بی‌روح بودن و سرد شدن فضا می‌شود. شما همچنین می‌توانید کوسن خود را از پارچه‌ای گلدار و طرحدار انتخاب کنید.
  3. انتخاب کاغذ دیواری پذیرایی با طرح و نقش عمودی و راه راه دیوارسالن شما را بلندتر نشان می‌دهد و همچنین باعث می‌شود ارتفاع سقف مرتفع‌تر به چشم آید.
  4. یکی از نکات مهمی که در انتخاب آن باید مورد توجه قرار گیرد این است که طرح آن با کفپوش سالن شما هماهنگی و همخوانی داشته باشد. اگر کفپوش دارای طرح است ما به شما توصیه می‌کنیم از طرح ساده استفاده کنید و اگر کفپوش شما ساده و بدون طرح و نقش است از کاغذ دیواری پذیرایی طرحدار و یا با طرح گل بهره ببرید
    انتخاب کاغذ دیواری پذیرایی با طرح افقی باعث می‌شود دیوار کوتاه‌تر به نظر برسد و ارتفاع سقف کوتاه‌تر دیده شود.
  5. اگر مبلمان و پارچه آن شلوغ و گلدار است حتماً کاغذ خود را از جنس ساده با رنگ‌های ملایم انتخاب کنید یا حداقل دیوار پوشی انتخاب کنید که دارای طرح کمی باشد.
  6. بهتر است برای پوشش دادن به دیوار پشت میز تلویزیون از کاغذ دیواری پذیرایی طرح دار استفاده شود و برای بقیه دیوار‌ها از طرح ساده انتخاب شود.
  7. انتخاب و نصب آن با مدل اشکال هندسی باعث می‌شود انرژی و هیجان سالن شما بیشتر شود.
  8. انتخاب کاغذ دیواری پذیرایی که در آن مواد pvc، و یا خرده‌های فلز بکار رفته باشد، در عین زیبا بودن و متفاوت بودن از مقاومت خوبی نسبت به بقیه کاغذ‌ها برخوردار است.

کاغذ دیواری مناسب برای دکوراسیون پذیرایی مدرن

اگر دکوراسیون پذیرایی شما به سبک مدرن چیده شده باشد حتماً باید از کاغذ دیواری پذیرایی ساده و یا تک رنگ استفاده شود زیرا هماهنگی بیشتری با مبلمان و دکوراسیون شما دارد و همچنین بعد از مدتی فضا را خسته‌کننده نمی‌کند و به آسانی می‌توان بقیه لوازم را با آن هماهنگ کرد. علاوه بر این این کاغذ دیواری پذیرایی ساده برای افرادی که روحیه تنوع طلبی دارند هم مناسب است زیرا همانطور که گفتیم طرح ساده باعث می‌شود دیرتر به فکر تغییر بیفتید.

کاغذ دیواری سه بعدی برای پذیرایی

یکی از انواع کاغذ دیواری پذیرایی، مدل سه بعدی می‌باشد، که بهتر است برای سالن‌های کوچک و با فضای کم استفاده نشود، خانه‌های متراژ بالا گزینه خوبی برای نصب این دیوارپوش‌ها است و شما می‌توانید در پذیرایی خود از این مدل استفاده کنید. این کاغذ دیواری پذیرایی در طرح‌ها و مدل‌های مختلفی وجود دارند مانند اشکال هندسی، طبیعت، حیوانات، طرح چوب، تاریخی، سنتی و... که با توجه به علاقه و سلیقه خود و توجه به دکوراسیون خود می‌توانید یکی از آن‌ها را انتخاب کنید، بویژه برای پذیرایی‌هایی که با فرش ابریشم و مبلمان استیل طراحی شده و چیده شده‌اند انتخاب کاغذ دیواری سه بعدی بسیار مناسب است. نکته قابل توجه در مورد این کاغذ دیواری‌ها این است که برای یک دیوار خود از این مدل‌ها انتخاب کنید و بقیه دیوار‌ها را یا ساده بزنید یا کاغذی که طرح‌ریزی دارد.

کاغذ دیواری کلاسیک برای پذیرایی

اگر کاغذ دیواری پذیرایی، طرح و نقش کلاسیک یا اسلیمی دارد باید دکوراسیون شما هم به سبک کلاسیک در نظر گرفته شود. البته نکته قابل توجه این است که باید مراقب باشید فضا بیش از حد با طرح‌های مختلف، شلوغ نشود و پذیرایی شما آشفته به نظر نرسد.
هرچه فضا شلوغ‌تر باشد فضای پذیرایی شما کوچکتر به نظر می‌رسد. در اینگونه دکوراسیون بهتر است از رنگ‌های خنثی مانند خاکستری و کرم استفاده کنید.

تنوع داشتن کاغذ دیواری پذیرایی باعث می‌شود که فضای شما شیک‌تر و جذاب‌تر دیده شود. در آلبوم‌هایی که نمونه‌های کاغذ دیواری پذیرایی در ان دیده می‌شود شما می‌توانید مدل‌هایی را مشاهده کنید که به نوعی مکمل هم هستند و با هم هماهنگی خاصی دارند هر چند ممکن است دو طرح و رنگ مختلف از هم باشند. این مسأله کار شما را راحت‌تر می‌کند و با ورق زدن آلبوم و دیدن تنوع زیاد، بهتر می‌توانید دست به انتخاب بزنید.

تاثیر نور پردازی در دکوراسیون پذیرایی

نورپردازی برای اینکه دکوراسیون منزل شیک و جذاب باشد بسیار مهم است به خصوص تأثیر نورپردازی روی کاغذ دیواری پذیرایی که باعث می‌شود این جذابیت بیشتر به نظر برسد. لامپ‌های سر بالا به ویژه در شب تأثیر خوبی روی زیباتر نشان دادن کاغذ دیواری پذیرایی دارد و باعث می‌شود فضای متفاوت‌تری را شاهد باشیم. همچنین تنظیم نور به طوری که فقط بر بخش‌هایی از دیوار انداخته شود، باعث می‌شود که کاغذ دیواری بیشتر جلوه داشته باشد.